logo

Schuldhulpverlening, Coaching & Advies
Ooysedijk 13
6522 KT Nijmegen
Email: info@oxyz.nl
Telefoon: 024-820 0733
KvK: ********
BTW: NL *********.B01

Dossiernummer:
Wachtwoord:

Brochure OXYZ
Brochure OXYZ
Maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Schuldhulpverlening

Jaarlijks krijgen duizenden ondernemers te maken met een dreigend faillissement. Een zakelijke situatie die ook privé grote gevolgen kan hebben. Bij een dergelijke dreiging is het van (over)levensbelang dat de ondernemers de juiste ondersteuning krijgen. Oxyz is dan uw partner / klankbord. Na een grondige analyse van de situatie, geeft Oxyz duidelijk aan hoe uw kansen ervoor staan.

Voldoende aanbod?

Er zijn voldoende collega’s die schuldsanering en coaching aanbieden. Maar u zoekt een adviseur die dienstbaarheid hoog in het vaandel heeft staan en dus gemeende hulp en ondersteuning.

Dat is wat Oxyz voor u wil betekenen. Oxyz zorgt er voor dat u niet in de ongewenste neerwaartse spiraal terecht komt. Het is zaak om samen in goed overleg aan oplossingen te werken en daarmee kapitaalvernietiging voor u te beperken. Daar heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, u als ondernemer, uw gezin en de werknemers van uw bedrijf. In sommige gevallen kunnen ze (bijna) allemaal voor u blijven werken, wat voor u de doorstart van uw bedrijf vele malen gemakkelijker maakt.

Op het moment dat uw bedrijf in financiële problemen komt, maken we een inventarisatie: is uw bedrijf (nog) levensvatbaar? Dit is het geval als de problemen niet van structurele aard zijn bij de bestaande schuldenlast. Een ‘doorstart’ kan dan worden gerealiseerd.

WAAROM  OXYZ

ONS MOTTO

Niet langer omkijken naar de oude schuldenlast en deurwaarders. We parkeren de totale schuldenlast en werken aan omzetstijging, een positief bedrijfsresultaat en financiële rust. U kunt uw rekeningen weer betalen en zult weer rustig slapen.

Ondernemen met plezier: daar bent u het liefst mee bezig!

BEGIN BIJ DE OORSPRONG

Onze nulmeting maakt de schuldenlast van uw bedrijf en privésituatie inZichtelijk. We maken samen een analYse van uw bedrijf: eXit met het “het oude zeer”: eXit met het verleden.

Oxyz zet uw Oorspronkelike situatie om naar een positief uitzicht op resultaat. Met andere woorden: Zuurstof voor uw bedrijf. Dat wilt U toch ook!

OXYZ is een Coöperatie die diensten aanbiedt gericht op schuldhulpverlening voor ‘ondernemers’ met als doelen:

 

  • een doorstart realiseren zodat het bedrijf kan worden voorgezet;
  • het begeleiden van ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

 

Beide trajecten regelen een vrijwillige (buiten de rechter om) schuldhulpverlening en is gericht op het voorkomen van een eventueel faillissement of de wettelijke schuldsanering (WSNP).

 

OXYZ is gecertificeerd, erkend lid van de NVVK. OXYZ voldoet daarmee volledig aan de kwaliteitseisen die de NVVK stelt aan organisaties die schuldhulpverlening verzorgen. Instanties zoals de gemeenten in Nederland en vele overheidsinstanties eisen deze erkenning.

 

Een schuldhulptraject regelt altijd de sanering van de totale schuldenlast van een onderneming. Een vereiste is dat er ergens financiële middelen aanwezig moeten zijn die kunnen worden aangeboden aan de schuldeisers. Voor de herkomst van de financiële middelen  onderscheiden we een aantal mogelijkheden:

 

  • BBZ krediet
  • Lening of schenking van familie, vrienden, kennissen
  • Afloscapaciteit

 

BBZ krediet:

als zelfstandig ondernemer kun je een krediet aanvragen bij het zelfstandigenloket van de Gemeente waarin je bedrijf is gevestigd.  De ondernemer vraagt zelf  het BBZ krediet bij de gemeente aan. OXYZ gebruikt het krediet in het voorstel gericht aan de schuldeisers. Alle schuldeisers krijgen een bedrag aangeboden in ruil voor finale kwijting van de restantschuld die de ondernemer bij de schudeiser heeft. Alle schuldeisers krijgen in één keer het bedrag uitbetaald en het restant van de schuld wordt daarmee kwijtgescholden aan de ondernemer. Het BBZ krediet dient door de ondernemer terug te worden betaald binnen de met de gemeente afgesproken periode. Iedere gemeente kan zelf de duur van de periode vaststellen o.b.v. omzet/winst uit het bedrijf.

 

Een ondernemer komt in aanmerking voor het BBZ krediet als men tijdelijk onvoldoende inkomen uit het bedrijf heeft en daardoor betalingsproblemen. Het BBZ krediet lost de schulden die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen af, om zo de onderneming weer gewoon  voort te kunnen zetten. Voorwaarde is wel dat het bedrijf aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen en dat de ondernemer kan voorzien in de kosten van zijn levensonderhoud. Let op, er moet dus na de periode van de verstrekking van het BBZ krediet sprake zijn van een levensvatbaar bedrijf.

 

Lening / schenking van familie, vrienden, kennissen:

met dit bedrag kan er aan de schuldeisers een voorstel worden gedaan tegen finale kwijting. De werkwijze is dezelfde als die beschreven onder BBZ krediet.

 

Afloscapaciteit (spaarsanering):

Bij deze techniek komen de gelden uit de onderneming zelf. Er wordt een maandelijks bedrag berekend dat voldoende is om de vaste lasten te betalen en om weer te kunnen leven op iets meer dan  bijstandsniveau. Het inkomen boven dit bedrag, noemen we de zogenaamde afloscapaciteit. De afloscapaciteit wordt over een periode van drie jaar aangeboden aan de schuldeisers. Aan de schuldeisers wordt gevraagd dit bedrag tegen finale kwijting te accepteren en het meerdere van de schulden kwijt te schelden.

 

Deze aflossing regelt dan de finale kwijting van de restschuld of te wel een 100% betalingsregeling. Ingeval van meer dan voldoende winst / inkomen regelen we met de schuldeisers natuurlijk een periode die korter is dan de gebruikelijke 36 maanden.

 

Een voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een stabiele omzet en een stabiel inkomen uit de onderneming . Er moet dus maandelijks voldoende winst zijn om de vaste lasten en de lopende verplichtingen te kunnen betalen.

 

 

Eén keer per jaar vindt er een herberekening plaats op basis van de dan geldende financiële situatie. Bij iedere herberekening wordt opnieuw de hoogte van de afloscapaciteit vastgesteld op basis van het gewijzigde inkomen / winst.

 

Samengevat: er moeten in alle gevallen voldoende financiële middelen voorhanden zijn om een minnelijk traject op te starten en om daarmee een voorstel te kunnen doen aan alle schuldeisers.

4 goede redenen om op tijd in actie te komen!

VESTIGINGEN

OXYZ een Coöperatie zonder winstoogmerk waarin Schuldhulpverleners, Accountants en Fiscalisten samenwerken.

OXYZ Alkmaar – Hilleke Eikelboom

Samen met ondernemers ga ik aan de slag om doelgericht te werken aan een oplossing en hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Ik geef ondernemers hun werkplezier terug!

Hilleke Eikelboom

Oxyz Schuldhulpverlener voor Ondernemers
OXYZ Huizen – Jaap Tol

Samen met ondernemers ga ik aan de slag om doelgericht te werken aan een oplossing en hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Ik geef ondernemers hun werkplezier terug!

Jaap Tol

Oxyz Schuldhulpverlener voor Ondernemers
OXYZ Hengelo – Gerry Smit

Het oplossen van problemen zie ik als een grote uitdaging en dit geeft u als ondernemer rust zodat u zich kunt bezig houden met waar u echt goed in bent. Ik geef ondernemers hun werkplezier terug!

Gerry Smit

Oxyz Schuldhulpverlener voor Ondernemers
OXYZ Velsen – Jos Korsten

Samen met ondernemers ga ik aan de slag om doelgericht te werken aan een oplossing en hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Ik geef ondernemers hun werkplezier terug!

Jos Korsen RA

Oxyz Schuldhulpverlener voor Ondernemers
Oxyz-Kampen-Martijn-Tromp

Ben je het financiële overzicht kwijt? Kijk je op tegen de stapel binnenkomende enveloppen? Ben je het zat je steeds druk te maken over de financiën? Bang om failliet te gaan? Lopen de schulden en spanningen privé op? Krijgt u te maken met aanmaningen, deurwaarders en incassobureaus? Dan kan schuldhulpverlening een oplossing bieden.

Martijn Tromp

Oxyz Schuldhulpverlener voor Ondernemers
OXYZ Nijmegen – Wim van de Ven

Niet langer omkijken naar de oude schuldenlast en deurwaarders. We parkeren de totale schuldenlast en werken aan omzetstijging, een positief bedrijfsresultaat en financiële rust. U kunt uw rekeningen betalen en zult weer rustig slapen.

Wim van de Ven QC

Oxyz Coöperatie

KEURMERK   NVVK

Beste ondernemer,

 

waarom kiest u voor Oxyz-schuldhulpverlening?

 

Gekwalificeerd voor het Keurmerk NVVK:

Oxyz is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door de schuldeisers. Het lidmaatschap toont namelijk aan dat Oxyz volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes de werkzaamheden uitvoert en als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt mag worden.

Financiële onzekerheid:

Het komt voor dat u als ondernemer in de financiële problemen zit of dreigt te komen. Het is dan lastig om het financiële overzicht te OXYZ_NVVK_auditbewaren. Aanmaningen belastingdienst, incassobureaus, deurwaarders en dwangbevelen maken de verwarring compleet. U dient dan als ondernemer actie te ondernemen Als u dat niet doet is de kans groot dat u steeds dieper in het rood komt te staan. U loopt het risico dat ook uw privéleven steeds verder wordt ontwricht met als gevolg afsluiting van energie of huisuitzetting.

Oxyz helpt:

Samen met uw Oxyz-schuldhulpverlener gaat u aan de slag met het in beeld brengen van uw problemen. Doelgericht werken aan een oplossing is ons Motto: Oxyz brengt uw financiële situatie weer op orde. Afhankelijk van de ernst van de situatie gaan we u coachen en vragen we uw schuldeisers om tijdelijk uitstel van betaling. U kunt zich dan weer voor de volle 100% concentreren op uw bedrijf.

Uw accountant / boekhouder:

Indien nodig werken we samen met uw accountant of boekhouder. Voorop staat dat we tot het, voor u, beste resultaat komen.

Wij komen graag persoonlijk bij u langs of spreken af op een locatie waarin u zich thuis voelt.

TARIEVEN

Uw OXYZ adviseur geeft van te voren altijd inzage in de kosten:

Het eerste gesprek – intake is gratis: daarin wordt bepaald of de opdracht uitvoerbaar is en welke aanpak zal worden toegepast.

OXYZ hanteert een tarief van 9% van de aflossingscapaciteit, ten laste van de afdracht aan de schuldeisers.

OXYZ hanteert een minimum van € 2.340,- of € 2.940,- per opdracht, afhankelijk van het aantal schuldeisers.

CONTACT US

Onze OXYZ vestigingen in Nederland

Maak een afspraak met een van onze OXYZ schuldhulpverleners.